ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ Special Registration Fees for Teachers of Primary, Secondary and Post-Secondary Education of all Disciplines

Eιδικές Tιμές Εγγραφής για εκπαιδευτικούς  της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
 
Kαθώς ένας από τους σκοπούς του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Αριστοτέλης 2400 Χρόνια» είναι να ενθαρρύνει και να βοηθήσει όσους συμβάλλουν στην μόρφωση των νέων να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε να προσφέρει δύο ειδικές τιμές εγγραφής για τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :
 
I.      Για την πλήρη παρακολούθηση του Συνεδρίου (23-28 Μαΐου) το κόστος εγγραφής είναι 100 Ευρώ, ενώ για την πλήρη παρακολούθηση του Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων στα αρχαία Στάγειρα και στην αρχαία Μίεζα, 150 Ευρώ  (εγγραφή στην κατηγορία  “Undergraduate & Graduate Students”).
 
II.    Για την πλήρη παρακολούθηση των εξής δύο ημερών του Συνεδρίου: 25 Μαΐου και 26 Μαΐου, το κόστος εγγραφής είναι 50 Ευρώ.
 
Για την εγγραφή σας παρακαλείσθε να προσέλθετε στην γραμματεία του Συνεδρίου, που θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Αριστοτέλης 2400 Χρόνια» στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.
Σημείωση: Απαιτείται η παρουσίαση αποδεικτικού της ιδιότητας του Εκπαιδευτικού στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
 
 
ANNOUNCEMENT
 
Special Registration Fees for Teachers of Primary, Secondary and Post-Secondary Education of all Disciplines
 
As one of the aims of the World Congress “Aristotle 2400 Years” is to encourage and help those who contribute to the education of young people to attend the Congress, the Organizing Committee has decided to offer two special categories of Registration Fees for teachers of Primary, Secondary and Post-Secondary Education:
 
I.      For full attendance of the Congress (May 23-May 28) the fee is 100 Euros, whereas for full attendance, plus the visits to ancient Stageira and ancient Mieza, 150 Euros (registration category: “Undergraduate & Graduate Students”).
 
II.    For an attendance of the following two days: May 25 & May 26, the Registration Fee is 50 Euros.
 
New registrations can be made on-site during Congress dates. The Congress Registration & Information Desk will be operating at the Congress venue, on the ground floor of the Administration Building of Aristotle University of Thessaloniki.
 
Note: A certificate will be required to be presented at the Secretariat of the Conference, in order for the registration to be confirmed.